Se atopaches algún problema ou impedimento á hora de realizar o teu trámite, queremos axudarche a solucionalo.

Tes á túa disposición un asistente de incidencias máis frecuentes  onde atoparás solucións e alternativas aos problemas máis frecuentes. Se nel non atopas a solución ao teu problema, podes presentar unha reclamación ante a DXT, facer unha suxestión ou solicitar a información que precises: 

  • Se a comunicación, información, queixa ou reclamación está relacionada coa accesibilidade desta Sede Electrónica, deberá presentala a través da súa propia  canle de contacto .
  • Se non está de acordo cos feitos que lle comunicamos en multa, o que ten que facer é  presentar alegación ou recurso .
  • Lembra que as reclamacións que formule non serán, en ningún caso, tipificadas como recurso administrativo, nin a súa interposición paralizará os prazos establecidos na normativa vixente. Estas reclamacións non condicionan o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de acordo coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan exercer os que nel comparezan como interesados.
  • Podes enviarnos unha suxestión para mellorar a calidade dos servizos, aumentar o rendemento ou o aforro do gasto público, simplificar trámites ou eliminar os innecesarios ou calquera outra medida que supoña un maior grao de satisfacción da sociedade nas súas relacións coa DXT.
  • Para acceder ao noso asistente de incidencias máis frecuentes ou solicitar información, non é necesario ningún requisito previo. Se posteriormente queres facer unha reclamación ou suxestión, necesitarás un PIN ou código permanente,  DNI electrónico  ou certificado electrónico  en vigor .  
  • Se vas facer a túa presentación presencialmente, deberás solicitar na sede o modelo oficial de reclamacións e suxestións.

Se realiza unha reclamación ou suxestión formal, unha vez recibida, a DXT achegaralle o xustificante da presentación da mesma a través dos medios que vostede indicara ao respecto.

Non che contestarán se a  queixa ou suxestión  é  anónima  (xa sexa presencial, escrita ou en liña), aínda que poderá ser tida en conta para efectos internos.  

Recibidas as queixas e suxestións na dependencia afectada, esta, no  prazo de vinte días  e logo das aclaracións que considere obtidas, informaralle das actuacións realizadas e das medidas, se é o caso, adoptadas. 

Se transcorrido o prazo establecido non obtivo resposta da DXT, pode dirixirse á Secretaría Xeral da Dirección Xeral de Tráfico , co fin de coñecer os motivos da falta de resposta e esixirlle as responsabilidades oportunas: C/ Josefa  Valcárcel , 28, 28027 - Madrid ou presentando a súa queixa ou suxestión a través do noso rexistro electrónico .   

  1. Por internet: a través de nuestro asistente de incidencias más frecuentes.
  2. Presencialmente: acudiendo a cualquier Jefatura Provincial de Tráfico u oficina local y sin necesidad de solicitar cita previa para ser atendido.

Recuerda que la atención presencial es solo para particulares y sus representantes. Empresas y otras personas jurídicas, así como sus representantes, deberán realizar sus trámites de manera electrónica.

Cualquier persona física o jurídica, así como sus representantes.

La presentación de una queja o sugerencia es un trámite gratuito.

Te puede interesar